List of Disease Genes Analysed   Alport Syndrome   AME   Bartter & Gitelman Syndrome   BOR syndrome   Calcemias   Cystic Kidney Disease   Cystinosis   Cystinuria   Dent Disease   Diabetes Insipidus   Fabry Disease   Glucosiuria   Hyperoxaluria   Hypomagnesemia   Hypophosphatemias   Imerslund-Grasbeck   Liddle   Nail-Patella Syndrome   Nephronophthisis   Nephrotic Syndrome   Papillo-renal syndrome   Pseudohypoaldosteronism   Sall-related disorders   Tuberous Sclerosis   Tubular Acidosis   Tubular Dysgenesis   Wnt1 related diseases